Πρόσκληση πλήρωσης λειτουργικών κενών στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση ενός (1) διδακτικού έτους

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ιονίων Νήσων καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ως ακολούθως:

α) της οικείας βαθμίδας της Π.Δ.Ε. που υπηρετούν
β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας της Π.Δ.Ε. στην οποία υπηρετούν και θα εξεταστούν στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού για τη κάλυψη κενής θέσης Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 17/08/2022 έως και την Κυριακή 21/8/2022 στις 23:59.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση της Π.Ε.Π.Π.Σ. και εδώ τον πίνακα με τα κενά προς πλήρωση.