Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3199 τ.Β’ (22-6-2022) η απόφαση με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Δείτε το ΦΕΚ

Επίσης δείτε την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία τριών (3) σχολικών ετών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...