Πρόσκληση για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2022-2023, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ (συνολικά έως 7 θέσεις), να υποβάλουν αίτηση από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

Απαραίτητα προσόντα:

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη Στατιστική ή στην εξόρυξη δεδομένων σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή εμπειρικής απασχόλησης σε Στατιστικά λογισμικά τουλάχιστον ενός έτους και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Επιθυμητά προσόντα:

Η Γνώση ξένων γλωσσών και προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.

Δείτε την πρόσκληση στη Δι@ύγεια