Οδηγός για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 28/12-05-2022 του Δ.Σ) σάς διαβιβάζουμε επικαιροποιημένο «Οδηγό για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών».

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα – φορείς που αιτούνται την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε ερευνητές/-ήτριες ή ερευνητικές ομάδες που αιτούνται την άδεια διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων από τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Το σχετικό έγγραφο

Ο επικαιροποιημένος οδηγός (Έκδοση Μαΐου 2022)