Εγκύκλιος. Απολυτήρια αλλοδαπών μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, οι απολυτήριοι τίτλοι αλλοδαπών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδονται με την αναγραφή των στοιχείων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β’2005), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις ανήλικων αλλοδαπών μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες αδυνατούν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, είναι οι εξής:

α) προσφυγόπαιδες,

β) ανιθαγενείς,

γ) πολίτες τρίτων χωρών και

δ) αιτούντες διεθνή προστασία.

Για τους/τις εν λόγω μαθητές/τριες, η αναγραφή των στοιχείων τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες θα πραγματοποιείται:

i)στα ελληνικά με φωνητική απόδοση και

ii) στα λατινικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα επίσημα ταυτοποιητικά έγγραφα που έχουν προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες θα βρίσκονται εντός παρενθέσεων.

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που εξειδικεύουν το πρόσωπο του/της μαθητή/τριας θα αναγράφονται στους τίτλους:

…. μαθητ…. ………………………(ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας με λατινικούς χαρακτήρες) του…ονοματεπώνυμο πατέρα με ελληνικούς χαρακτήρες… (ονοματεπώνυμο πατέρα με λατινικούς χαρακτήρες) και της… ονοματεπώνυμο μητέρας με ελληνικούς χαρακτήρες… (ονοματεπώνυμο μητέρας με λατινικούς χαρακτήρες)…

Δείτε την εγκύκλιο