Αποτελέσματα αυτοματοποιημένου μέρους εξετάσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

Όπως ήδη γνωρίζετε, η τελική βαθμολογία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, προκύπτει από την βαθμολογία του πρώτου μέρους της εξέτασης που αφορά σε ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης και από την βαθμολογία του δεύτερου μέρους της εξέτασης που αφορά στο θέμα ελεύθερης ανάπτυξης/ εκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕ (μη αυτοματοποιημένο μέρος), ως εξής: Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη-αυτ, όπου Βαυτ ο βαθμός του αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης και Βμη-αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 – 100. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 60, για να λάβουν την σχετική πιστοποίηση.

Η βαθμολόγηση του πρώτου μέρους γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με αυτόματο τρόπο από την εφαρμογή πιστοποίησης, ενώ η βαθμολόγηση του δεύτερου μέρους γίνεται από σώμα βαθμολογητών, που συγκροτείται από επιμορφωτές του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, μέσω ανοικτών διαδικασιών πρόσκλησης. Οι διαδικασίες αυτές της συγκρότησης του σώματος βαθμολογητών, όπως και οι επόμενες διαδικασίες που απαιτούνται για τη βαθμολόγηση των δοκιμίων θέματος ελεύθερης ανάπτυξης των υποψηφίων και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων (διαχειριστικά ζητήματα,  διοικητικές πράξεις κ.α.), είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και επιβάλλουν σημαντική καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μάθουν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους της εξέτασης (αυτοματοποιημένο μέρος), το οποίο όπως προαναφέρθηκε, συμμετέχει κατά 40% στην τελική βαθμολογία, που θα προκύψει όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των δοκιμίων θέματος ελεύθερης ανάπτυξης κλπ. και θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα πιστοποίησης.

Επομένως, μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία του πρώτου, αυτοματοποιημένου, μέρους της εξέτασής σας για την πιστοποίηση Β2 επιπέδου ΤΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης, https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτετε (Επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Αποτέλεσμα πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ»).