Πίνακες κατανομής θέσεων για μόνιμο διορισμό σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι πίνακες με την  Κατανομή μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΞΞΑ46ΜΤΛΗ-ΙΕ0)