Εγκύκλιος με τις θέσεις για μετάταξη ή απόσπαση (κινητικότητα Α’ κύκλου 2022). Υποβολή αιτήσεων

Σε συνέχεια των (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27 και ΑΔΑ: Ψ2Ι046ΜΤΛ6-ΦΧΚ) εγκυκλίων και κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων που υποβλήθηκαν, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ. Αναλυτικά στοιχεία θέσεων είναι αναρτημένα και σε αρχείο excel στο apografi.gov.gr/Κινητικότητα/Κύκλοι Κινητικότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 17η Απριλίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος Α’ κύκλου κινητικότητας 2022 και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο.

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο)

Δείτε επίσης το έγγραφο με τις οδηγίες για εκπαιδευτικούς (ΑΔΑ: ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ)