Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση ως προς τα Τμήματα Ένταξης)

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 7/2022 πρακτικό του καθόρισε τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στους ακόλουθους Πίνακες:

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α’/08.03.1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α’/22.05.1997), από την Παρασκευή 08.04.2022 έως και την Παρασκευή 15.04.2022 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Σχετικά Συνημμένα: