Ευρωπαϊκά Σχολεία. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες I Berkendael

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Δύο (2) θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι Berkendael

Μία (1) θέση ΠΕ05 Γαλλικής με γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι Berkendael

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1) Μία (1) θέση ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IΙΙ

2) Μια (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Βρυξέλλες IΙΙ

3) Μία (1) θέση ΠΕ07 Γερμανικής με γλώσσα διδασκαλίας τη γερμανική στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο Ι

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22 – 3 – 2022 έως και 1 – 4 -2022 και ώρα 15:00

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Περισσότερα στη σχετική πρόσκληση