Διευκρινίσεις για τη χρήση και αξιοποίηση σχολικών κτιρίων

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χρήση – αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 98 του ν. 4823/2021 (Α’136) που αντικατέστησε το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) ορίζεται ότι: «κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος και τη λήξη του ολοημέρου σχολείου, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια του πρώτου εδαφίου διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές εισπράττονται από την αρμόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω αυτής».

Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων, προγραμμάτων και των συνεδρίων δύναται να είναι διαθεματικός, βιωματικός, ενεργητικός και να ενεργοποιεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αυτονομία, καθώς και την ενθάρρυνση συμπεριφορών που διέπονται από τις αξίες αλληλεγγύης και σεβασμού. Επίσης, οφείλουν να προάγουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς του σχολείου και να μην παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι υπό την ευθύνη της Πολιτείας. Συνεπώς, τα ανωτέρω θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει η εκπαιδευτική διαδικασία, να προσιδιάζουν στο εκπαιδευτικό έργο, χωρίς να παρεμβαίνουν ουσιωδώς στην πρώτη, και να απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών/τριών, και όχι επιλεκτικά σε μεμονωμένους/ες μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών.

Ως εκδηλώσεις νοούνται οι πάσης φύσεως εκθέσεις, διαλέξεις και πολιτιστικές παραστάσεις και δρώμενα. Στα προγράμματα περιλαμβάνονται περιοριστικά οι εικαστικές τέχνες, η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, ο χορός, η κίνηση, οι πάσης φύσεως αθλοπαιδιές, και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης, η θεματολογία των συνεδρίων οφείλει να είναι πολιτιστικού, κοινωνικού και επιστημονικού περιεχομένου. Οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία άλλων συστεγαζόμενων μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΣΚ, ΣΔΕ, ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι η χρήση των σχολικών κτιρίων θα πρέπει να είναι η συνήθης, και οι τυχόν φθορές και ζημιές να αποκαθίστανται από τον χρήστη και να καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ ́ όλα έτοιμο για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τυχόν έσοδα που θα προκύψουν από την παραχώρηση των σχολικών κτιρίων εισπράττονται από την αρμόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω αυτής.

Το έγγραφο