Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τετραήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στην Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 15-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού Σχολείου