Εγκύκλιος για την αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/18/οικ.2272/14.2.2022 (ΦΕΚ 721 Β’/17.02.2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίστηκε το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021 από 1.3.2022 έως 31.12.2022.

Περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο

Υπενθυμίζεται, ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης».