Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, εκπαιδευτικοί άλλης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, από την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:

α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών

β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και

γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλοι σπουδών συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου.

Η τοποθέτηση θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Λευκάδας, ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και θα ισχύει μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4823/2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας