Εγκύκλιος για την έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την έναρξη του Α’ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Η ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος για το 2022

Σχετικές εγκύκλιοι:

α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.20 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8),

β) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 810 /οικ.13420/30.6.2021 (ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ) εγκύκλιος