Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ΦΕΚ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για τη 163 λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) για τη δυνατότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται έως την 30ή.6.2022.

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη δυνατότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό, παρατείνεται, από τη λήξη του έως την 31η.3.2022.

Δείτε το ΦΕΚ