Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ομάδα Γ’ των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του ΦΕΚ «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

1.Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 2 – Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής: α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α’

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά.

αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία.

αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β’

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Γ’

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

γβ) Φυσική Αγωγή.

γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων.»

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του Γυμνασίου

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε εδώ όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...