Ένας αναλυτικός οδηγός για τις συντάξεις εκπαιδευτικών

Δημιουργήσαμε έναν αναλυτικό – και ελπίζουμε χρήσιμο και κατατοπιστικό – οδηγό με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, χρήσιμα έντυπα, παραπομπές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένας/μία υποψήφιος/α συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Καθώς κάθε συνταξιοδοτική υπόθεση αποτελεί ξεχωριστή -και πιθανότατα διαφορετική- περίπτωση σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι πρακτικά αδύνατον να συμπεριληφθούν στον οδηγό όλες οι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, κινηθήκαμε στη λογική της βασικής διαδρομής, συντάσσοντας έναν οδηγό που ενσωματώνει τα τυποποιημένα, ουσιαστικά και απαραίτητα στοιχεία για την διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου ενός εκπαιδευτικού. Συν τω χρόνω, θα μεριμνήσουμε για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του οδηγού, με οτιδήποτε θεωρούμε πως μπορεί να βοηθήσει τους/τις συναδέλφους, μειώνοντας το χρόνο που θα χρειαστεί να αφιερώσουν για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της παραίτησης/συνταξιοδότησής τους. Φυσικά θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για επισημάνσεις, διορθώσεις και βέβαια σχόλια – παρατηρήσεις.

Το υλικό έχει συλλεχθεί, αξιολογηθεί, οργανωθεί και επιμεληθεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2024

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο για το (τρέχον) σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με την οργανική θέση, από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024, και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων στις 31-8-2024, με την επιφύλαξη ύπαρξης κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄).

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση ή Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2024 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2024.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής εντός των ανωτέρω προθεσμιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (αίτησης) παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής μέσω του gov.gr, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει εκδώσει την εν λόγω ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (αίτηση) εντός των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω, και να την υποβάλλει/αποστείλει ηλεκτρονικά [στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση] εντός των ίδιων προθεσμιών.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες αιτήσεων παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους:

Αναφορικά με την υπ’ αριθ. 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται για εξαιρετικούς λόγους καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους [πλην του πρώτου δεκαήμερου του Φεβρουαρίου], ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), οι οποίες ορίζουν ότι

«Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών…, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους». Σε ό,τι αφορά την απόδειξη των εξαιρετικών λόγων υγείας, η αληθής έννοια της ανωτέρω διάταξης είναι στενά ερμηνευτέα και ορίζει ότι οι εξαιρετικοί λόγοι υγείας αποδεικνύονται μόνο από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής (πχ. ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κλπ.) ή δημόσιου νοσοκομείου.

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο, η παρ. Β2 που αφορά στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους των εκπαιδευτικών τροποποιείται ως προς τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναγράφονται, ως εξής:

επικαλούμενοι εξαιρετικοί λόγοι (πχ. υγείας ή οικογενειακοί)
«γνωρίζω ότι θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα» ή «γνωρίζω ότι δεν θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα»

Δείτε την εγκύκλιο για το 2023-2024

Πριν την απόφαση των εκπαιδευτικών να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και ακόλουθης συνταξιοδότησής τους, συνιστάται η αρμόδια και έγκυρη ενημέρωσή τους περί της θεμελίωσης/κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, των ορίων ηλικίας, της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας ή/και της αναγνώρισης πλασματικών ετών για σπουδές ή τέκνα και γενικότερα όλων των συνταξιοδοτικών θεμάτων που τους αφορούν με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, καθώς πρόκειται για απόφαση ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα πολύπλοκη, αφού κάθε υποψήφιος συνταξιούχος αποτελεί εξατομικευμένη περίπτωση.

Στο σημείο αυτό και προκειμένου να διασαφηνιστούν και οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, πρέπει να τονιστεί πως η (εκάστοτε) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν “απονέμει”, δεν κανονίζει κανενός είδους σύνταξη ή αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτούνται. Αυτές οι ενέργειες είναι αρμοδιότητα και υπηρεσιακή υποχρέωση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Δημοσίου και των διαφόρων ταμείων (ενδεικτικά Μ.Τ.Π.Υ., τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ., τέως Τ.Π.Δ.Υ. κ.α.). Ουσιαστικά ο ρόλος των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, είναι ο ρόλος του μεσάζοντα, της υπηρεσίας δηλαδή που θα αναλάβει την καταχώρηση των επίσημων συνταξιοδοτικών εγγράφων (βλ.παρακάτω), την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικούς και την προώθησή τους στις ανωτέρω υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στις κανονιστικές πράξεις και απονομές συντάξεων.

Από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση παραίτησης (σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για το συγκεκριμένο σχολικό έτος) και μέχρι την 31η του Αυγούστου, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε καθεστώς ενεργής υπηρεσίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους και με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση. Ακολούθως γίνεται η διαγραφή των παραιτηθέντων εκπαιδευτικών από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και η Υπηρεσία αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ της λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

Την ίδια ημερομηνία (1η/9 δηλαδή) ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός υποβάλει επίσημα αίτημα για συνταξιοδότηση, προσκομίζοντας τα έντυπα Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για Απονομή Σύνταξης (βλ. λίστα παρακάτω) συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον ίδιο. Ακολούθως, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) για κάθε έναν από τους παραιτηθέντες εκπαιδευτικούς. Αξίζει να επισημανθεί εδώ, πως η Δ.Δ.Ε. Λευκάδας τηρεί -άτυπα- προτεραιότητα στη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, βάσει των αριθμών πρωτοκόλλου των αιτήσεων παραίτησης. Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του Δ.Α.Υ.Κ., εκτυπώνεται και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (τέως ΓΛΚ – νυν ΕΦΚΑ), στο Μ.Τ.Π.Υ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. όσον αφορά το τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το τ.Τ.Π.Δ.Υ., συνοδευόμενο από διάφορα άλλα έγγραφα της Υπηρεσίας και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα (βλ. λίστα παρακάτω) που έχουν ήδη προσκομίσει οι παραιτηθέντες εκπαιδευτικοί σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Δ.Ε. Αντίγραφο όλων των παραπάνω λαμβάνουν και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Πρέπει να τονιστεί πως η μισθοδοσία των προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών παύει από 1ης Σεπτεμβρίου, που σημαίνει πως η τελευταία μισθοδοσία που λαμβάνεται αφορά το β’ 15ήμερο του Αυγούστου. Στα μέσα του επόμενου μήνα από την ηλεκτρονική καταχώρηση του Δ.Α.Υ.Κ. στο πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Συντάξεων, ενεργοποιείται και αρχίζει η καταβολή της Προσωρινής Σύνταξης για τον προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικό (εννοείται αναδρομικά από 1ης Σεπτεμβρίου). Για παράδειγμα, εάν το Δ.Α.Υ.Κ. καταχωρηθεί στις 12 Οκτωβρίου, τότε η Προσωρινή Σύνταξη θα καταβληθεί περί τα μέσα Νοεμβρίου. Ως Προσωρινή Σύνταξη εννοείται (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) το ήμισυ του Βασικού Μισθού που ελάμβανε ο προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικός τον Οκτώβριο του 2011, ποσό στο οποίο θα υπάρξει κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και βέβαια κράτηση για φόρο εισοδήματος.

Πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης προς συνταξιοδότηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει την απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα, προκειμένου και ο/η ίδιος/ια να προετοιμαστεί καλύτερα, αλλά και η Υπηρεσία να λάβει έγκαιρα γνώση για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν την εκάστοτε συνταξιοδοτική περίπτωση:

 • Πριν το διορισμό του/της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός υπήρξε ασφαλισμένος/η σε άλλο Ταμείο; (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΕΒΕ, κ.α.);
 • Διαθέτει προϋπηρεσία στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση ή στο (ευρύτερο) Δημόσιο με οποιαδήποτε μορφή εργασίας;
 • Έχει εργαστεί πριν το διορισμό του/της στην αλλοδαπή (σε χώρα είτε εντός, είτε εκτός Ε.Ε.);
 • Έχει υποβάλει αιτήσεις σε παρελθόντα χρόνο προς το Γ.Λ.Κ. ή άλλα Ταμεία, για αναγνώριση προϋπηρεσίας ή για εξαγορά πλασματικού χρόνου; Έχουν ληφθεί αποφάσεις για τον χρόνο που οριστικά αναγνωρίζεται και τα χρηματικά ποσά εξόφλησης;
 • Έλαβε ποτέ από τον διορισμό του και μετά εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη της τριετίας;
 • Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του έκανε ποτέ χρήση μακρόχρονης άδειας άνευ αποδοχών (πάσης φύσεως);
 • Τέθηκε ποτέ σε Αργία ή Διαθεσιμότητα; Υπήρξε μήπως στέρηση μισθολογικής εξέλιξης;
 • Υπηρέτησε σε θέση ευθύνης (διευθυντής, υποδιευθυντής κ.α.) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη; Πόσα τμήματα Γεν.Παιδείας είχε η σχολική μονάδα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;
 • Έχει τρέχοντα Στεγαστικά Δάνεια σε ισχύ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων;
 • Λαμβάνει κάποιου είδους σύνταξη από άλλη πηγή; Έχει δικαίωμα στη μεταβίβαση άλλης σύνταξης;
 • Έχει κατά το παρελθόν λάβει κάποιου είδους αποζημίωση για ασφαλιστικό χρόνο που έχει διανύσει σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο;
 • Μετά την παραίτησή του και από 1ης Σεπτεμβρίου έχει πρόθεση να εργαστεί σε φορέα ή επιχείρηση;

Σημαντικό: Τα έγγραφα με αριθμούς 1-2-3-4-5-6-7 αφορούν όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης και οι παραιτηθέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να τα προσκομίσουν στην Υπηρεσία, συμπληρωμένα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και υπογεγραμμένα –όπου απαιτείται υπογραφή– με πρωτότυπη υπογραφή. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ισχύει η κατά περίπτωση εφαρμογή τους και πάντα έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης από την Υπηρεσία (δυνατή και η ηλεκτρονική της υποβολή μέσω gov.gr) κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζει η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το τρέχον σχολικό έτος.
 2. Αίτηση για Απονομή Σύνταξηςενημερώθηκε στις 16.2.2024 (σε έξι -6- αντίγραφα) και Οδηγίες Συμπλήρωσης. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον κόμβο του e-ΔΑΥΚ (δικαιολογητικά) για πιθανές αλλαγές
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή βεβαίωση Τράπεζας –για ενεργό λογαριασμό– στο οποίο να φαίνεται ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός ως 1ος Δικαιούχος και το ΙΒΑΝ του. Αφορά ουσιαστικά τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστώνεται η σύνταξη του εκπαιδευτικού.
 5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας στο οποίο να φαίνεται το ΑΦΜ του παραιτηθέντος εκπαιδευτικού.
 6. Πρόσφατο (εντός του τελευταίου 6μήνου) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 7. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. ή εκτύπωση από το amka.gr.
 8. Διαζευκτήριο (και ενδεχομένως δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων ή των τέκνων που σπουδάζουν) σε περίπτωση λύσης γάμου.
 9. Για τους άρρενες Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’.
 10. Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών Τέκνων (για τριτοβάθμια εκπαίδευση έως και 24 ετών).
 11. Αντίγραφα μισθολογικών μητρώων / μισθοδοτικών καταστάσεων από 1/01/2002 έως και 31/10/2011 (για περιπτώσεις μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού από σχολεία ή υπηρεσίες εκτός αρμοδιότητας Δ.Ε. Λευκάδας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).
 12. Δικαιολογητικά για τυχόν τρέχοντα Στεγαστικά Δάνεια από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στα οποία να δηλώνεται το ύψος του δανείου, η διάρκειά του, η μηνιαία δόση, το υπόλοιπο οφειλής, η λήξη παρακράτησης από τη μισθοδοσία.
 13. Βεβαιώσεις εξαγοράς και αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου (προϋπηρεσίας σε άλλα ταμεία, εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας, αναγνώριση πλασματικού χρόνου σπουδών ή τέκνων κ.λ.π.). Σε περίπτωση που υπάρχουν αποφάσεις αναγνώρισης/εξαγοράς και προσδιορισμός ποσών εξόφλησης, πρέπει να υποβληθούν σε πέντε -5- αντίγραφα. Εάν οι προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει παλαιότερα αίτηση προς το Γ.Λ.Κ. ή/και στα Ταμεία χωρίς όμως να έχουν λάβει κάποιου είδους σχετική απόφαση, οφείλουν να κάνουν γνωστό στην Υπηρεσία τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους εκεί (σχετικό τηλέφωνο ενημέρωσης από το Γ.Λ.Κ. είναι το 2103329900).
 14. Σε περίπτωση που ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός επιθυμεί την εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης κατά τον κανονισμό της σύνταξής του, όταν έχει δηλαδή εργαστεί και ασφαλιστεί σε άλλα Ταμεία (π.χ. Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ, κλπ) πριν διοριστεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είχε εργαστεί και στα οποία να αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, το χρονικό διάστημα ασφάλισης, η τακτοποίηση των ασφαλιστικών του εισφορών και κρατήσεων κ.λ.π.
 15. Εάν ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός διαθέτει Βεβαίωση Καταμέτρησης Ενσήμων ή Απόφαση Πιστοποίησης και Καταχώρησης Χρόνου Ασφάλισης από το Ι.Κ.Α. (σε σπάνιες περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειαστούν φωτοαντίγραφα από τις καρτέλες των ενσήμων του) οφείλει να τη συνυποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (σε πέντε -5- αντίγραφα). Επισημαίνεται πως για χρόνο ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. μόνο ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το ελάχιστο που απαιτείται για την ορθή συμπλήρωση του ΔΑΥΚ είναι ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α.
 16. Γνωμάτευση από την Α.Σ.Υ.Ε. (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), ή τα ΚΕΠΑ ή Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας/αναπηρίας του παραιτηθέντος εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του (σε πέντε -5- αντίγραφα).
 1. Γνωμάτευση από την Α.Σ.Υ.Ε. (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή), ή Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, εάν ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, εάν ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί για οικογενειακούς ή άλλους λόγους
 • Η Αίτηση Παραίτησης μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης που θα δημιουργηθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οδηγίες για τον τρόπο ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, αποθήκευσης, αποστολής και ανάκτησης της υπεύθυνης δήλωσης θα βρείτε εδώ. Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» (βήμα 1 από 4) ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγράψει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης», και κατόπιν (βήμα 2 από 4) να συμπληρώσει τον αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης, ήτοι τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την αποστείλει (αποκλειστικά από Τετάρτη 1 έως και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας: mail@dide.lef.sch.gr
 • Στο Έντυπο (2) «Αίτηση για Απονομή Σύνταξης» πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικού.
 • Στο Έντυπο (2) «Αίτηση για Απονομή Σύνταξης» και στο τμήμα υπεύθυνης δήλωσης προς το Γ.Λ.Κ, χρειάζεται προσοχή στα εξής:
  1. στην παράγραφο Α.Α. και σε περίπτωση υποβολής κατά το παρελθόν αίτησης για αναγνώριση επιπλέον χρόνου υπηρεσίας, ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός πρέπει να αναγράψει στον διπλανό κενό χώρο του εντύπου: «έχω υποβάλει στο ΓΛΚ, την υπ.αρ.πρωτ.: ……/..-..-…. Αίτηση αναγνώρισης-εξαγοράς Στρατιωτικής Θητείας (ή πλασματικού χρόνου σπουδών ή τέκνων)» και να συμπληρώσει ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο δίπλα.
  2. στην παράγραφο Α.Β. (εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης), ο παραιτηθείς εκπαιδευτικός πρέπει να αναγράψει τον φορέα ή τους φορείς της προηγούμενης ασφάλισης του π.χ. ΙΚΑ-Ο.Α.Ε.Ε, τον Αριθμό Μητρώου του στους φορείς και να συμπληρώσει ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο δίπλα.
 • Γενική Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Οικονομικών (Προϋποθέσεις και Διαδικασία Συνταξιοδότησης, Αναγνώριση Προϋπηρεσίας, Διαγραφή Συνταξιούχου, Μεταβίβαση Σύνταξης, Επιδόματα, Υποδείγματα Αιτήσεων, Έντυπα σχετικά με το ΔΑΥΚ, Νομοθεσία, Ειδικές Παθήσεις, Κρατήσεις)
 • Εισφορές υπέρ Κλάδων Σύνταξης και Ασφαλιστικών Ταμείων σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
 • e-ΕΦΚΑ (Πληροφορίες Συντάξεων Δημοσίου Τομέα)
 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Μ.Τ.Π.Υ.
 • Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τέως Τ.Ε.Α.Δ.Υ. – τέως Τ.Π.Δ.Υ.)
 • Μισθοδοσία Δημοσίου – Εφαρμογή Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Ε.Α.Π. (απαιτούνται κωδικοί taxisnet)
 • Τμήμα Συντάξεων του τέως Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ανακοίνωση μετεγκατάστασης)
 • Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών Τ.Ε.Α.Χ. (στοιχεία επικοινωνίας)

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών παραθέτουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας  και αλληλογραφίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails) της Υπηρεσίας Συντάξεων και των κύριων συνταξιοδοτικών Ταμείων, όπως τα έχουμε συλλέξει από το Διαδίκτυο:

e-ΕΦΚΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διεύθυνση Α’ (Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα)
Ταχυδρ.Διεύθυνση: Κάνιγγος 29, ΤΚ 106 82, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-3329900

Τμήμα Γ΄ (Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής & Εφάπαξ Εκπαιδευτικών & Υπαλλήλων Υ.ΠΑΙ.Θ)
Προϊστάμενος: 210-3275161,  210-3329243  |  e-mail: tm.apon.kesyntpaid@efka.gov.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας (για συνταξιοδοτικά θέματα εκπαιδευτικών): 210-3275155, 210-3275072, 210-3270560, 210-3275154, 210-3329188, 210-3329279, 2103329229, 210-3329239, 210-3329123, 210-3329137, 210-3329187, 210-3270569, 210-3329251, 2103329241, 210-3329157, 210-3329196, 210-3329238, 210-3275031

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      (Ιστοσελίδα: www.eteaep.gov.gr)
Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

Διεύθυνση Α’ Επικουρικής Ασφάλισης
Τηλέφωνo Επικοινωνίας (για συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν το πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ. των εκπαιδευτικών): 210.3275164 – Ταχυδρ.Διεύθυνση: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

Διεύθυνση Α’ Εφάπαξ Παροχών
Τηλέφωνo Επικοινωνίας (για συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν το πρώην Τ.Π.Δ.Υ. των εκπαιδευτικών): 210.3270562 – Ταχυδρ.Διεύθυνση: Σταδίου 31, ΤΚ 105 59, Αθήνα

εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αρμόδια για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων του νομού Λευκάδας:
Γραφείο Ιωαννίνων
Ταχυδρ.Διεύθυνση: Φ.Τζαβέλα 5, TK 453 32, Ιωάννινα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26510.30902
e-mail: ioannina@eteaep.gov.gr

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)      (Ιστοσελίδα: www.mtpy.gr)

Ταχυδρ.Διεύθυνση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα   |   Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή ραντεβού να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων: service@mtpy.gr καθώς και στα αρμόδια τηλέφωνα 2131500076, 2131500132 και 2131500174.

Επίσης, μπορείτε να καλείτε και στα εξής τηλέφωνα:

 • Για θέματα γενικής εξυπηρέτησης των Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΠΥ, στα τηλέφωνα: 6946201141 και 6947507447
 • Για θέματα Φορολογικών βεβαιώσεων και Καταβολής Μερισμάτων στο τηλέφωνο: 6944050180

e-mail: grammateia@mtpy.gr