Διευκρινίσεις για τις δοκιμασίες αξιολόγησης στο Γυμνάσιο το σχολικό έτος 2021-2022

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και αφορούν στην παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 111), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου, διενεργείται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Δείτε το έγγραφο