Οδηγός του ΙΕΠ για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε Σχολεία

Ενημέρωση 10/3/2022: Ο Οδηγός επικαιροποιήθηκε. Δείτε τον εδώ.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και τους εποπτευόμενους φορείς του, μεταξύ άλλων θεμάτων, για τα ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011, όπως ισχύει, το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον/την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζουν προς το Ι.Ε.Π. αιτήματα φορέων για την έγκριση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ερευνητών/-τριών ή ερευνητικών ομάδων όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο παρών Οδηγός που εγκρίθηκε με τις Πράξεις 12/11-03-2021 και 22/27-04-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα και αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να συμβουλευτεί τον παρακάτω Οδηγό, ο οποίος διαρθρώνεται σε τρία μέρη ως εξής:

  • στο Μέρος Α’ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,
  • στο Μέρος Β’ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας),
  • στο Μέρος Γ’ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο οδηγός συνοδεύεται από πρότυπα έντυπα τα οποία απαιτούνται ανάλογα με την έρευνα ή το πρόγραμμα που πρόκειται να υλοποιηθεί.