Ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) Ιονίων Νήσων ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2021-2022

Δείτε τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τους Υπευθύνους των Σ.Κ.Α.Ε. (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) καθώς και τους Αντικαταστάτες Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το σχολικό έτος 2021-2022:

Τα Σ.Κ.Α.Ε. Ιονίων Νήσων με του Υπευθύνους

Τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα (3-9 μαθητές/τριες)