Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 141076/Ε3/4-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ) σχετικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε την εγκύκλιο στη Διαύγεια