Απαραίτητα Δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Κατά την ημέρα που θα παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας (Καραβέλα 11, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα) για την ορκωμοσία τους και την ανάληψη υπηρεσίας, πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με την βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Φ.Μ. – αποδεικτικού ΑΜΚΑ – αποδεικτικού ΑΜΑ  ΙΚΑ.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους, για όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, ή για τους άγαμους που έχουν παιδιά).Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος τέκνου.

5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου A’ (για τους άνδρες).

6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (δίδεται έντυπο από την Υπηρεσία και καλούνται να το υποβάλουν  εντός  κλειστού  φακέλου).

7. Φωτοτυπία  της  1ης   σελίδας  του  βιβλιαρίου  τραπέζης  (όπου  θα  αναγράφεται  καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ).

8. α) Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου  υπαλλήλου να ασκήσει καθήκοντα του κλάδου του) β) Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου) ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή  ιδιώτη γιατρού  (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου  υπαλλήλου να ασκήσει καθήκοντα του κλάδου του). Υποχρεωτική προσκόμιση με την  πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας. Μπορούν να χορηγηθούν και παραπεμπτικά από την Υπηρεσία.

9. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλουν και ξεχωριστή αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ για αναγνώριση. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με την βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.  Η  αίτηση παρέχεται από την Υπηρεσία.

10. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας* (εφόσον  υπάρχουν).  Σε  αυτή  την περίπτωση  πρέπει  να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση προς τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας για αναγνώριση στην  οποία  θα  αναγράφονται  οι βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας.  Η  αίτηση παρέχεται από την  Υπηρεσία.

11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κλπ. Η Υπεύθυνη Δήλωση  παρέχεται από την Υπηρεσία.

12. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται αν έχουν καταβληθεί ή όχι ασφαλιστικές εισφορές πριν την 01-01-1993.  Η  Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται από την Υπηρεσία.

13. Έντυπο με τα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών. Το έντυπο παρέχεται από την Υπηρεσία.

14. Υπεύθυνη δήλωση για την επιλογή ασφαλιστικών κρατήσεων.  Η Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται από την Υπηρεσία.

15. Αίτηση για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος. Η αίτηση παρέχεται από την Υπηρεσία.

================================================

* Συμπληρωματικά με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα η νομική μορφή της Υπηρεσίας, η ημερ/νία πρόσληψης και απόλυσης, το υποχρεωτικό ωράριο της υπηρεσίας, το ωράριο που υπηρετούσε ο εκπ/κός και η ιδιότητα με την οποία υπηρετούσε, θα πρέπει να προσκομιστούν:

i.  Αναλυτική Κατάσταση ενσήμων  ή  βεβαιώσεις  ασφαλιστικού  φορέα  που  αποδεικνύουν  ότι  για  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

ii. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015 (δεν απαιτείται η συγκεκριμένη βεβαίωση μόνο για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής Ασφαλιστικών Κρατήσεων (14)

Αίτηση χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος (15)