Χρήσιμο υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τη λειτουργία των Σχολείων.


 

 

 

(23-1-2018)Η νέα Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018, στο ΦΕΚ 120 τ.Β΄/23-1-2018, για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και λειτουργία σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(26-1-2018) Ενημέρωση σχετικά με τη νέα Υ.Α. για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(26-1-2018)Συμπλήρωση των άρθρων 27 και 28 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) Υ.Α.

(14-2-2018)Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης

 

 

 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ημερησίου Γυμνασίου, όπως δημοσιεύτηκε στην ΥΑ 93381/Δ2/7-6-2016, ΦΕΚ 1640/τ.Β΄/9-6-2016 με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στην ΥΑ 121072/Δ2/22-7-2016, ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/9-8-2016 που αφορά την ονομασία του μαθήματος της Γεωγραφίας σε Γεωλογία ? Γεωγραφία και τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας που  θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι. Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές διδάσκονται:
ως ξένη γλώσσα την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα και ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Γε.Λ. (2/11/2017)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης καθώς επίσης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την ΥΑ Φ2/88938/Δ4, ΦΕΚ 1567/τ.Β ?/2-6-2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/127074/Δ4, ΦΕΚ 2434/τ. Β΄/5-8-2016 και την ΥΑ Φ2/65926/Δ4, ΦΕΚ 1427/τ. Β΄/26-4-2017.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4, ΦΕΚ 1426/τ. Β΄/26-4-2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4, ΦΕΚ 2072/τ. Β΄/15-6-2017.
Τα Ωρολόγια Πρόγραμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/88938/Δ4, ΦΕΚ 1567/τ. Β ?/2-6-2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/127074/Δ4, ΦΕΚ 2434/τ. Β΄/5-8-2016 και την ΥΑ Φ2/65926/Δ4, ΦΕΚ 1427/τ. Β΄/26-4-2017.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-4-2017, ΦΕΚ 1426/τ. Β ?/26-4-2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/7-6-2017, ΦΕΚ 2072/ τ. Β΄/15-6-2017.


 

 

 

Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναθέσεων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ.

…δείτε ακόμη όλα τα άρθρα για τις αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Οδηγίες, Ύλη και διαχείριση διδακτέας ύλης για μαθήματα Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018

Οδηγίες, Ύλη και διαχείριση Διδακτέας ύλης μαθημάτων Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-18

Οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσια και Γε.Λ. για το 2017-2018

Διδακτέα ύλη του μαθήματος Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ τάξης Ημερησίου ΓΕΛ για το 2017-2018

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 2017-2018

Δείτε ακόμη: όλα τα άρθρα για την Τεχνική Εκπαίδευση


Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018


Θεματική Εβδομάδα και Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου

Υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο Γυμνάσιο το 2017-2018

Συμπληρωματική ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας κατά το Σχολικό Έτος 2017-2018

Υποστηρικτικό Υλικό για τη Θεματική Εβδομάδα από τον κόμβο του Ι.Ε.Π.

Ενημέρωση για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018

Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου

Οδηγίες για τις Δημιουργικές Εργασίες Γενικού Λυκείου 2017-2018

Ψηφιακό Υλικό και Υποδείγματα για τις Δημιουργικές Εργασίες από τον κόμβο του Ι.Ε.Π.

Υλικό από την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ 03 και ΠΕ 19 Λευκάδας στις Δημιουργικές Εργασίες