Σας επισημαίνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σύμφωνα με την αρ.πρωτ.35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465τ.Β΄) Υ.Α. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, των πτυχίων παιδαγωγικής κατάρτισης, των σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους ή γονείς)
 3. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄
 4. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Α.Φ.Μ.
 6. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.
 7. Α.Μ.Κ.Α.
 8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86: «ότι δεν διώκονται από καμία εισαγγελική αρχή της χώρας» (Χορηγείται από τη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας)
 10. Γνωμάτευση από παθολόγο και ψυχίατρο (Χορηγούνται παραπεμπτικά από τη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας)
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ταμείου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και ότι δεν ασκούν εμπορία κατ? επάγγελμα κτλ.
 12. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Όσοι αναπληρωτές έχουν προϋπηρεσία, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, την ίδια ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας.

Όσοι αναπληρωτές έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού-διδακτορικού τίτλου και αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου, την ίδια ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας.

Με την ανάληψη υπηρεσίας, οι αναπληρωτές-ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν έντυπα με τα προσωπικά τους στοιχεία που ζητούνται από το Διοικητικό και Οικονομικό Τμήμα (τα έντυπα χορηγούνται από την Υπηρεσία).