Email και Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες καλημέρα,

Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος μας με θέμα “Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων”, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο e-mailγια τα σχολεία και τις ΔIΔΕ για τις οποίες εφαρμόζεται διακοπή του δικτύου λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων,θα είναι κατά τις ημέρες και ώρες της διακοπής εφικτή:

 • μόνο για λήψη e-mail μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (IMAP, POP3, IMAPS, POP3S) αλλά όχι για αποστολή (SMTP).
 • Τις ώρες της διακοπής για τις συγκεκριμένες  μονάδες δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο webmaill.sch.gr.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διευκόλυνση λήψης μηνυμάτων από σχολεία σχετιζόμενα με τις εξετάσεις της Α’ Λυκείου (Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)και γενικά για την λειτουργία των σχολείων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Προκυρήχθηκε ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω σχολεία της Λευκάδας:

 • 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • 2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΕΠΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω αρχεία από το Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης όπως δημοσιεύθηκε στο Υπουργείο Παιδείας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (Αρ. Διακ. 01/2014)

για την επιλογή Αναδόχου του  έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»  των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 9, 11, 12 και 13  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού:  είναι η προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής για κάθε  Γυμνάσιο της χώρας, που θα  λειτουργήσουν με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες υποδομές.  Το έργο θα εφαρμοστεί για όλα τα Γυμνάσια της χώρας στα οποία θα γίνει προμήθεια ενός (01) Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής ανά Γυμνάσιο. Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν να προμηθεύσουν και εγκαταστήσουν Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης της παρούσας Πράξης, δηλαδή ένα Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής για κάθε Γυμνάσιο της χώρας.
  Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής νοείται ότι θα περιλαμβάνει:

  • Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα απαραίτητα Λογισμικά,.
  • Ένα (01) τροχήλατο ερμάριο για την φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη, συνοδευόμενο από  ένα (01)  WiFi Access Point με το απαραίτητο λογισμικό
  • Τις αναγκαίες αντίστοιχες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης,  επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, υποστήριξης και δημοσιότητας.

  Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε (1.775) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • 26.625 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
  • 1.775 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
  • 1.775 WiFi Access Points

  Το έργο διαιρείται σε τρία (03) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (01) ή περισσότερα Τμήματα.

 2. Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.821.250,00 € συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι 12.049.796,75€  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 3. Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή
 4. Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Την 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. στο Γραφείο 1031, 1ο όροφος Υ.ΠΑΙ.Θ. – ΕΥΕ ΕΔ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Νομός Αττικής.
 5. Αποσφράγιση προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Την 24 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ. στο Γραφείο 1036, 1ος όροφος Υ.ΠΑΙ.Θ.– ΕΥΕ ΕΔ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Νομός Αττικής.
 6. Αρμόδιοι υπάλληλοι  για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι η κα Παπανικολάου Ελπίδα  210 344 2142 και ο κος  Μπανταβάς Ηλίας  210 344 2148 /  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 210 344 2153, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : epapanikolaou@minedu.gov.grbadavas@minedu.gov.gr.
 7. Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων /  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ), Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – 151 80.

Νέο Σύστημα Διαύγειας

Από την ομάδα υποστήριξης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ προωθήθηκε το παρακάτω μήνυμα στις Διευθύνσεις ΔΕ/ΠΕ. Πέρα από την νέα λειτουργικότητα, συνεχίζει να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία στοιχείων, ενώ δείγματα για την χρήση του API υπάρχουν στο github.

 

Στις 2 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” για το σύνολο των υπόχρεων φορέων.

Το νέο σύστημα είναι τεχνικά και επιχειρησιακά αναβαθμισμένο σε πολλά σημεία, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας, συνεχίζοντας παράλληλα να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα.

Όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει ήδη η αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων στους χρήστες του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (μέσω Popup στην υπάρχουσα εφαρμογή καθώς και ενημερωτικών e- mails) σχετικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα μετάβασης.

Οι ενημερωτικές αυτές ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφόρηση και σχετικά με την νέα διεπαφή (API) του συστήματος. Ειδικά για το API έχει εκδοθεί ανακοίνωση και από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου και της ΥΑΠ πριν από περίπου ένα μήνα

(http://www.yap.gov.gr/index.php/themata-enimerosis-politi/nea-enimerosi-menu/235-api-diavgeias.html)

Παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα (αν δεν το έχετε κανει ήδη) τους εσωτερικούς χρήστες ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Φορέα, τους εποπτευόμενους φορείς σας καθώς και συνεργάτες σας (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που έχουν υλοποιήσει ή/και υποστηρίζουν συστήματα που διαλειτουργούν με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του API.

Γενικό εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικά βίντεο) μπορείτε να βρείτε στο https://test3.diavgeia.gov.gr/educationalMaterial.

Για το σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας παρακαλούμε ενημερωθείτε στην σχετική ιστοσελίδα https://test3.diavgeia.gov.gr/api/help.Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν δείγματα για την χρήση του API (https://github.com/diavgeia) τα οποία επιδεικνύουν τον τρόπο επικοινωνίας με το API του νέου ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα δείγματα είναι σε γλώσσα java.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση του API παρακαλώ να χρησιμοποιείτε την φόρμα καταγραφής προβλημάτων (https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm).

Οι δοκιμαστικές αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες στο πιλοτικό περιβάλλον ΔΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Πριν από την 2η Ιουνίου θα ισχύουν μόνο οι αναρτήσεις που γίνονται στο υφιστάμενο περιβάλλον του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τέλος, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) καλεί όλους όσους επιθυμούν (προγραμματιστές , φοιτητές , εταιρίες και οργανισμούς) να στηρίξουν την προσπάθεια αποστέλλοντας δικές τους υλοποιήσεις της διεπαφής σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, μέσω e-mail στην διεύθυνσή api@diavgeia.gov.gr & diavgeia@yap.gov.gr προκειμένου να αναρτηθούν και να γίνουν δημόσια διαθέσιμες.

Σας ευχαριστούμε,

Η ομάδα υποστήριξης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ενημέρωση για διενέργεια Πιστοποιήσεων Β΄ Επιπέδου

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σάς καθιστούμε γνωστό πως έχει προγραμματιστεί νέα περίοδος διενέργειας Πιστοποιήσεων Β΄ Επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για   πληροφορίες στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ή στην Υπηρεσία Help Desk Β΄ Επιπέδου http://b-epipedo2.cti.gr. Οι πιστοποιήσεις στα Ιωάννινα θα πραγματοποιούνται στο ΚεΠις Ιωαννίνων, που στεγάζεται  στο «Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1ος όροφος).

Οι πιστοποιήσεις, που θα διενεργηθούν από τον  Ιούνιο έως τον Ιούλιο, αποτυπώνονται παρακάτω. Σημειώνεται πως στο ηλεκτρονικό σύστημα τα προγράμματα εμφανίζονται σταδιακά, ενώ ο αριθμός αιτήσεων για κάθε πιστοποίηση είναι περιορισμένος ( 15 το μέγιστο), για αυτό καλό θα  ήταν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα, στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους, http://ifigeneia.cti.gr/mis/login.jsp?currLink=15, προκειμένου να διασφαλίσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν, επίσης, να απευθυνθούν όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να επιλύσουν άλλες εκκρεμότητες, όπως κωδικοί πρόσβασης, βεβαιώσεις παρελθούσας συμμετοχής κ.ά.

Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

 • ΣΑ 14/6/2013 9:30
 • ΣΑ 14/6/2013 16:30
 • ΚΥ 15/6/2013 16:00
 • ΣΑ 21/6/2013 9:30
 • ΣΑ 21/6/2013 16:30
 • ΚΥ 22/6/2013 10:30
 • ΣΑ 28/6/2013 9:30
 • ΣΑ 28/6/2013 16:30
 • ΚΥ 29/6/2013 10:30
 • ΣΑ 5/7/2013 9:30
 • ΣΑ 5/7/2013 16:30
 • ΚΥ 6/7/2013 10:30
 • ΣΑ 12/7/2013 9:30
 • ΣΑ 12/7/2013 16:30
 • ΚΥ 13/7/2013 10:30

Παρακαλούμε τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης να προωθήσουν το μήνυμα στα σχολεία ευθύνης τους.

Εκ μέρους του

Επιστημονικού υπεύθυνου του ΚεΠις Ιωαννίνων

Αναστάσιου Μικρόπουλου

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζεται  και σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου (αναμένεται σχετική εγκύκλιος)  και στα πλαίσια της ασφαλούς διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014 για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θα εφαρμόζεται  από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο η προσωρινή διακοπή των συνδέσεων των Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ στο διαδίκτυο κατά τις ημέρες και τις ώρες των εξετάσεων. Επίσης θα υπάρχει προσωρινή διακοπή των συνδέσεωνκαι  των Διευθύνσεων Β’θμιας Εκπαίδευσης.

Γενικά η διακοπή θα εφαρμόζεται για όλα τα σχολεία των πιο πάνω κατηγοριών. Είναι  δυνατό όμως να εφαρμοστεί επιλεκτική διακοπή των συνδέσεων στα σχολικά κτίρια  των εξεταστικών κέντρων, τα συστεγαζόμενα με αυτά σχολεία  και τα σχολεία  τα οποία γειτνιάζουν με τα εξεταστικά κέντρα και από τα οποία είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση από και προς τα εξεταστικά κέντρα. Για όσες διευθύνσεις ΔΕ  διαθέτουν την πληροφορία αυτή και ενημερώσουν την εφαρμογή http://registernew.sch.gr/systegaseis η διακοπή θα εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα σχολεία. Διαφορετικά η διακοπή θα εφαρμόζεται καθολικά για την περιοχή της κάθε Διεύθυνσης ΔΕ.

H ενημέρωση για τις συστεγάσεις θα πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι (14 μμ), 26 Μαϊου 2014 στην εφαρμογή http://registernew.sch.gr/systegaseis, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της επιλεκτικής διακοπής στα συγκεκριμένα και μόνο σχολεία κάθε Διεύθυνσης.

Με την  εφαρμογή της διακοπής αυτής, για τις συγκεκριμένες ώρες και για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και μέσω αυτού στο διαδίκτυο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Εξέταση Ώρες διακοπής
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/5/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 3/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 10/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 12/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 17/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 19/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ

Από την αναστολή εξαιρούνται  οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ):

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Αντώνης Λυμπέρης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE)

Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Τηλ: 2610-960413, fax: 2610-960.350, e-mail: limperis@cti.gt

Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2014 μαθημάτων Πληροφορικής

Κοινοποιούμε ενημερωτικό έγγραφο από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στα μαθήματα Πληροφορικής κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου για το σχολικό έτος 2013-2014:

Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2014 μαθημάτων Πληροφορικής 2014

Τι σημαίνει η λήξη παροχής υποστήριξης των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει λήξει. Από τις 8 Απριλίου 2014, η υποστήριξη και οι ενημερώσεις για τα Windows XP δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Επίσης, η Microsoft σταμάτησε να διαθέτει για λήψη το Microsoft Security Essentials στα Windows XP. Ωστόσο, θα παρέχονται αναβαθμίσεις ασφαλείας  μέσω του Microsoft Security Essentials έως και τις 14 Ιουλίου 2015. Ο Internet Explorer 8 δεν υποστηρίζεται πλέον, οπότε αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 8 για περιήγηση στο web, ενδέχεται να εκθέσετε τον υπολογιστή σας σε πρόσθετες απειλές. 

Επίσης στις 8 Απριλίου 2014 έληξε η υποστήριξη για τα προϊόντα του Office 2003, οπότε τα προϊόντα του Office 2003 δεν θα λαμβάνουν πλέον τα εξής: 

 • Βοήθεια υποστήριξης
 • Ηλεκτρονικές ενημερώσεις περιεχομένου
 • Ενημερώσεις λογισμικού από το Microsoft Update

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί Windows XP, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά ίσως γίνει πιο ευάλωτος σε κινδύνους ασφάλειας και ιούς. Θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω απλές ενέργειες για να βεβαιωθείτε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια:

 • Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Security Essentials, βγάλτε το και εγκαταστήστε ένα εναλλακτικό δωρεάν antivirus (όπως το Avira Free Antivirus, AVG Free Antivirus κλπ).
 • Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6/7/8 και εγκαταστήστε ένα μοντέρνο περιηγητή όπως Chrome, Firefox, Opera ή Safari.
 • το Office 2003 μπορεί να εκτελείτε και μετά από αυτή την ημερομηνία, και μάλλον δεν υπάρχει λόγος να κάνετε κάτι.

Ποια άλλα προϊόντα της Microsoft έχουν λήξει

 • Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 8 Απριλίου 2014.
 • Η υποστήριξη για τα Windows Vista χωρίς κανένα service pack έληξε στις 13 Απριλίου 2010.
 • Η υποστήριξη για τα Windows Vista Service Pack 1 (SP1) έληξε στις 12 Ιουλίου 2011.

 

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης ημέρα του σεμιναρίου WordPress

Σας ενημερώνουμε ότι η 2η ημέρα του σεμιναρίου με θέμα «Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση WordPress» που διοργανώνει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/5/2014 (από 09:00 – 13:30) αντί της Πέμπτης 8/5/2014 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι χειριστές VBI, και εφόσον δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον αναπληρωτή χειριστή, μπορούν να παρακολουθήσουν με την λήξη των δοκιμαστικών εκπομπών.

Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν και να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Η παρουσίαση της 2ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/2014/wordpress-2.pdf

Νέα υπηρεσία κτηματολογίου για τα σχολεία

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, φίλοι εκπαιδευτικοί

Το Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων αναβαθμίστηκε δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγεγραμμένου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Η νέα έκδοση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: http://inventory.sch.gr,  όπου υπάρχει και  αναλυτικός οδηγός  http://inventory-test.sch.gr/static/Manual_ektim_v1.pdf.

 

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την απόδοση ρόλων στο προσωπικό των μονάδων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους helpdesk  στο 801 11 801 81 ή να αποστείλετε αίτημα μέσω του http://helpdesk.sch.grγια να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί ΠΣΔ που έχετε στη διάθεσή σας.

O λογαριασμός πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ΠΣΔ και να αφορά τους χρήστες που έχουν υπό την εποπτεία τους τον εξοπλισμό ΤΠΕ της μονάδας (π.χ υπεύθυνος εργαστηρίου, διευθυντής σχολείου, καθηγητής πληροφορικής).

Στην κάθε μονάδα αποδίδονται 3 ρόλοι που είναι δυνατόν να τους οικειοποιηθούν ένας ή παραπάνω χρήστες. Οι ρόλοι αυτοί αφορούν την ΕΙΣΑΓΩΓΗ (π.χ καθ. πληροφορικής) – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (π.χ υπ. εργαστηρίου)– ΑΠΟΓΡΑΦΗ (π.χδιευθυντής) του εξοπλισμού της μονάδας.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις υπηρεσίες του ΠΣΔ

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

 

Για την  υπηρεσία Κτηματολογίου του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΣΧΟΛΙΚΟ   ΔΙΚΤΥΟ

————————————————————

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο  (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Υποβολή αιτημάτων και αναφορών :  http://helpdesk.sch.gr

Σεμινάριο WordPress την Τετάρτη 30/4 και Πέμπτη 8/5/2014

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας οργανώνει διήμερο σεμινάριο για δημιουργία ιστοσελίδων με WordPress στο περιβάλλον του ΠΣΔ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 Πληροφορικής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/4/2014 και την Πέμπτη 8/5/2014 (από 09:00 – 13:30) στο εργαστήριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Η παρουσίαση της 1ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/wordpress-1.pdf

Δοκιμαστικό site σε WordPress για το Γυμνάσιο Βασιλικής μπορείτε να δείτε εδώ:
http://users.sch.gr/angelos-ky/gymvasil/

Κεραυνοί και VBI

Υπενθυμίζεται ότι,

στα σχολεία που έχουν PSTN γραμμές, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στα Modems και κατ’ επέκταση στους Η/Υ που προκαλούνται τις ημέρες κακοκαιρίας (λόγω βροχής, κεραυνών, τάσης ΔΕΗ) συνιστάται να αφαιρείται το καλώδιο τηλεφώνου από το πριζάκι του τοίχου (όχι από τον Η/Υ γιατί μπορεί να είναι δύσκολη η πρόσβαση στο Modem). Θα συνδέεται ΜΟΝΟ όταν τα σχολεία θα χρειαστεί να κατεβάσουν αρχεία από τον εναλλακτικό τρόπο.

Δείτε σχετικά: Συντήρηση συστημάτων VBI για το σχολικό έτος 2013-2014