Πέμπτη 4 Δεκ 2014

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. στο κτηματολόγιο

Σύμφωνα με τις «Επισημάνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 193115/Δ2/28-11-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ., η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

Κατηγορία Μονάδας Ημερομηνία υποβολής  ηλεκτρονικής απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
 • Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 • ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
05/12/2014
 • ΓΕ.Λ.
15/01/2015
 • Γυμνάσια
05/02/2015
 • Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.
05/02/2015
 • Ε.Ε.Ε.Κ.
05/02/2015

Πέμπτη 29 Μάι 2014

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Προκυρήχθηκε ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω σχολεία της Λευκάδας:

 • 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • 2o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 • ΕΠΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω αρχεία από το Υπουργείο Παιδείας. Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης όπως δημοσιεύθηκε στο Υπουργείο Παιδείας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (Αρ. Διακ. 01/2014)

για την επιλογή Αναδόχου του  έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»  των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 9, 11, 12 και 13  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού:  είναι η προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής για κάθε  Γυμνάσιο της χώρας, που θα  λειτουργήσουν με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες υποδομές.  Το έργο θα εφαρμοστεί για όλα τα Γυμνάσια της χώρας στα οποία θα γίνει προμήθεια ενός (01) Κινητού Εργαστηρίου Πληροφορικής ανά Γυμνάσιο. Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν να προμηθεύσουν και εγκαταστήσουν Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης της παρούσας Πράξης, δηλαδή ένα Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής για κάθε Γυμνάσιο της χώρας.
  Το κάθε Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής νοείται ότι θα περιλαμβάνει:

  • Δεκαπέντε (15) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τα απαραίτητα Λογισμικά,.
  • Ένα (01) τροχήλατο ερμάριο για την φύλαξη και φόρτιση των Η/Υ, με διάταξη πολλαπλών παροχών ρεύματος με προστασία από υπέρταση και διακόπτη, συνοδευόμενο από  ένα (01)  WiFi Access Point με το απαραίτητο λογισμικό
  • Τις αναγκαίες αντίστοιχες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης,  επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, υποστήριξης και δημοσιότητας.

  Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εβδομήντα Πέντε (1.775) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • 26.625 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
  • 1.775 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
  • 1.775 WiFi Access Points

  Το έργο διαιρείται σε τρία (03) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα (01) ή περισσότερα Τμήματα.

 2. Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.821.250,00 € συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι 12.049.796,75€  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 3. Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή
 4. Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Την 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. στο Γραφείο 1031, 1ο όροφος Υ.ΠΑΙ.Θ. – ΕΥΕ ΕΔ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Νομός Αττικής.
 5. Αποσφράγιση προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Την 24 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ. στο Γραφείο 1036, 1ος όροφος Υ.ΠΑΙ.Θ.– ΕΥΕ ΕΔ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Νομός Αττικής.
 6. Αρμόδιοι υπάλληλοι  για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης είναι η κα Παπανικολάου Ελπίδα  210 344 2142 και ο κος  Μπανταβάς Ηλίας  210 344 2148 /  Αριθμός τηλεομοιοτυπίας 210 344 2153, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : epapanikolaou@minedu.gov.grbadavas@minedu.gov.gr.
 7. Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων /  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ), Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – 151 80.