Νέες καταληκτικές ημερομηνίες απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. στο κτηματολόγιο

Σύμφωνα με τις «Επισημάνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 193115/Δ2/28-11-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ., η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

Κατηγορία Μονάδας Ημερομηνία υποβολής  ηλεκτρονικής απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
  • Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
  • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
  • ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
05/12/2014
  • ΓΕ.Λ.
15/01/2015
  • Γυμνάσια
05/02/2015
  • Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.
05/02/2015
  • Ε.Ε.Ε.Κ.
05/02/2015