Τμήμα Φυσικής Αγωγής

υπεύθυνος: Θειακού Όλγα

Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Φυσική Αγωγή, με δεδομένη τη μαθησιακή και παιδαγωγική της σημασία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων της Εκπαίδευσης, γιατί η αθλητική δραστηριότητα, ως φορέας θεμελιωδών κοινωνικών αξιών, υπηρετεί ολόκληρη την κοινωνία. Κυρίαρχος στόχος της Φυσικής Αγωγής σήμερα είναι όχι απλώς οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν θετική στάση στη δια βίου άσκηση για την υγεία, αλλά και να ενστερνισθούν αξίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές ώστε να λειτουργούν παραγωγικά στην κοινωνία.

Τι υπηρεσίες παρέχει;

Συντονισμός

Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής συντονίζουν όλες τις αθλητικές πράξεις στο χώρο ευθύνης τους.
Συνεργάζονται με όλους τους φορείς εκπαίδευσης, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Στοχεύουν στη δημιουργία δικτύου ανατροφοδότησης υγιούς πνεύματος στους αθλητικούς αγώνες έτσι ώστε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και οι αγώνες να έχουν τα χαρακτηριστικά της ευγενούς άμιλλας.

Σχολικοί Αγώνες

Οργανώνουν, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, τους τοπικούς ή περιφερειακούς σχολικούς αγώνες και τις τοπικές γιορτές και φροντίζουν για την καλή διεξαγωγή τους.
Συντονίζουν τις αθλητικές δραστηριότητες, τις παρελάσεις και λοιπές σχετικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων και γενικά την αθλητική και γυμναστική κίνηση, σχολική και εξωσχολική, στο Νομό ή Νομαρχιακό διαμέρισμα, συνεργαζόμενοι με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για τα σχολικά θέματα.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής εισηγούνται την ίδρυση και λειτουργία νέων σχολικών γυμναστηρίων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τη χορήγηση του αθλητικού υλικού. Παρακολουθούν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των σχολικών γυμναστηρίων, φροντίζουν για τη βελτίωση και οικονομική επιχορήγησή τους και εισηγούνται στον οικείο Νομάρχη τη λήψη μέτρων σε θέματα ανάπτυξης του αθλητισμού και καλής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.