Απόφαση Φ.Ε.Κ. Θέμα
112843/Γ4/14-10-2005 1497/τ. Β΄/1-11-2005 Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
141081/Γ4/08-12-2011  Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 Υπουργικής Απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
41871/Γ4/11-4-2012 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
48930/Γ4/5-4-2013 858/τ. Β’/10-4-2013  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε επίσης: Νομοθεσία Φυσικής Αγωγής (πηγή: Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής).