Πέμπτη 18 Φεβ 2021

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τη συνημμένη εγκύκλιο και το ΦΕΚ με το άρθρο 46 του Νόμου 4777/2021:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από την Τετάρτη 17 Φεβρ.2021 έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Δευτέρα 3 Απρ 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017

Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33, ορίζεται ότι:

α. Παραίτηση: «?Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Οι αιτήσεις για φέτος ? σύμφωνα με το παραπάνω ? θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως 10/04/2017. Δικαίωμα ανάκλησης μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης παραίτησης.

β. Παραίτηση για λόγους υγείας και σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (Ν.4186/2013 παρ.20, ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013): «?Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.»

2. Σχετικά με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών για σωματική ή πνευματική ανικανότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 3528/2007, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην υπηρεσία μας, γνωμάτευσης από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα χαρακτηρίζει το νόσημα ως μη ιάσιμο και τον εκπαιδευτικό μη ικανό προς εργασία. Προσοχή: Γι? αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά στο δικαίωμα σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. γ΄του Π.Δ. 169/2007 -Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, «τακτικός δημόσιος υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία». Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόλυση έχει διαφορετικές συνέπειες από αυτές της περίπτωσης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, (βλ. παράγρ. 1β).

3. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, εάν το επιθυμείτε, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αίτηση στην υπηρεσία μας, για χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωσης αποδοχών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε εξειδικευμένα ζητήματα, κάθε Παρασκευή 11.00-15.00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα.

4. Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση ενημερωθείτε εδώ. Επισυνάπτεται επίσης υπόδειγμα αίτησης παραίτησης.

Αίτηση για απονομή σύνταξης καθώς και της υποχρεωτικής Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρώνονται σε 6 αντίγραφα το καθένα με ιδιόχειρη υπογραφή) που συνοδεύει το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), θα βρείτε σε επόμενη ανακοίνωση.

Κάποια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, πιθανόν υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, καλό θα ήταν να ενημερώνετε τη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας για ό,τι έχετε στα χέρια σας, πέραν των εγγράφων που υπάρχουν στους ατομικούς σας φακέλους. Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, έχουν ασκήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης (Δ/ντες, Υπ/ντες, Προϊστ/νοι) πάνω από 2 (δύο) έτη, παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας.

Δευτέρα 20 Απρ 2015

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 36 του N.4186/2013 οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν μια αίτηση παραίτησης, με ενδεχόμενο σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (από 21 έως και 30 Απριλίου), Επισημαίνουμε πως η υπαλληλική σχέση θα λύεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους
Επισημαίνουμε ,ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 148 του  N. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26/Α΄) ο εκπαιδευτικός μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως.
Επίσης,αναφέρουμε πως οι αιτήσεις παραίτησης που θα υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 20η Απριλίου του επόμενου διδακτικού έτους, θα εξετάζονται από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα γίνονται αποδεκτές ή μη από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πέμπτη 13 Μαρ 2014

Αλλάζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 αλλάζει από φέτος η προθεσμία αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών.Με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν μια αίτηση παραίτησης, με ενδεχόμενο σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, ενώ πριν τη τροποποίηση του ανωτέρω νομικού πλαισίου υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.Επισημαίνουμε πως η υπαλληλική σχέση θα λύεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους.

Επίσης,αναφέρουμε πως οι αιτήσεις παραίτησης που θα υποβάλλονται από  την 1η Ιουνίου  μέχρι την 20η Απριλίου του επόμενου διδακτικού έτους, θα εξετάζονται από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα γίνονται αποδεκτές ή μη από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.