Δευτέρα 25 Μαΐ 2015

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την αίτηση τους για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο γραφείο 806, στον 8ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής από 25/05/2015 έως 29/06/2015.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/el .

Τηλέφωνο γραμματείας: 2310-995090, email:info-qualedu@nured.auth.gr

Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» είναι η έρευνα στον χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης με έμφαση στην ποιότητα και την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με ζητήματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικότερα Διοίκησης Ποιότητας και εφαρμογών καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Δευτέρα 2 Δεκ 2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Τμήμα Ιστορίας – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2014 ? 2016. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.

– Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.

– Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οι παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:

 

 1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

–          Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.

 1. Απαλλάσσονται  από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.
 2. Μείωση των διδάκτρων κατά 40%  για όσους  είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.
 3. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
 4. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.
 5. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέτει δωμάτια στους φοιτητές/τριες  με τιμή 25 ? τη διανυκτέρευση.

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα.

 

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

 1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά ? ποσοστό βαθμολογίας 20%)
 2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία ? ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

 

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια στο τηλέφωνο 6932612262 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pizvax@yahoo.gr

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα. Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 10 Ιανουαρίου 2014 τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
 5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

 

Στη διεύθυνση:

 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Πέτρος Πιζάνιας,

Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Παρασκευή 11 Οκτ 2013

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Τμήμα Ιστορίας – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Τμήμα Ιστορίας – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2014 ? 2016. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.

– Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.

– Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οι παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:

 1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.
 1. Απαλλάσσονται  από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.
 2. Μείωση των διδάκτρων κατά 40%  για όσους  είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.
 3. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
 4. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.
 5. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέτει δωμάτια στους φοιτητές/τριες  με τιμή 25 ? τη διανυκτέρευση.

Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

 1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά ? ποσοστό βαθμολογίας 20%)
 2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία ? ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια στο τηλέφωνο 6932612262 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pizvax@yahoo.gr

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα. Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 10 Ιανουαρίου 2014 τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
 5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Πέτρος Πιζάνιας,

Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Κυριακή 6 Οκτ 2013

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων»

Κοινοποιούμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στην «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.  Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει­δίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και (γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας.  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΦΕΚ 1112/τ.Β?/04.07.2007).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 4000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 11-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sparti.uop.gr/~toda/aithsh%20ypopshfiothtas.pdf )
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. Εφόσον υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  3. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια-συνέδρια και ημερίδες
  4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
  5. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ (βλ. σχετικό παράρτημα στο τέλος της παρούσας προκήρυξης).
  8. Επικυρωμένη Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη διαδικασία :

Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συντελεστή βαρύτητας 75% στη συνολική βαθμολογία. (Συνεκτίμηση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του υποψήφιου-ιας). Επίσης, η διαδικασία περιλαμβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 25% που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30  Νοεμβρίου και την Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2013.

Ενστάσεις κατά της διαδικασίας επιλογής μπορούν να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Μάρτιο του Ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής του χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ 23100 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00?14:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ: 27310-89656, ιστοσελίδα http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=213&lang=el  και  email: akourtes@uop.gr.

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (με βάση τις οδηγίες του ΑΣΕΠ)

Για την Αγγλική γλώσσα η καλή γνώση  Αγγλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 1. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.
 2. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 3. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ? The British Council ? IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.
 4. Business English Certificate ? Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 5. (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 7. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 8. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
 9. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 10. EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).
 11. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 12. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 13. MichiganStateUniversity ? Certificate of English Language Competency (MSU ? CELC) : CEF B2.
 14. Test of Interactive English, B2 + Level.
 15. Test of Interactive English, B2 Level.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

Σημείωση:

(ι) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

(ιι) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Θάνος Κριεμάδης

Καθηγητής

Πέμπτη 12 Σεπ 2013

Μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως από το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προτίθεται να προσφέρει σε όσους έχουν επιμορφωθεί στα σεμινάριά της με θέμα:
“ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” και « ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Master στην ΕΙΔΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ, και την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  σχεδίασε ένα ειδικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του (ΜΑ) στην  «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» και την «Εκπαιδευτική Ηγεσία». Σκοπός του είναι η διευκόλυνση εργαζόμενων (κυρίως) εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και  να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (BachelorDegree), μεταπτυχιακού (MasterDegree)και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου. Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο 2013
Για περισσότερες πληροφορίες :
Ζωγοπούλου Δήμητρα   2103635701 , 6936004508

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης των πιο κάτω μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΜΑ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που διοργανώνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προγράμματα:

Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Tεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Εκπαιδευτική Ηγεσία

Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

Μουσική Παιδαγωγική

Συγκεντρώσεις:

Αθήνα: Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), ώρα 11.00 πμ

Θεσσαλονίκη: Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Δάϊος (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη), ώρα 4.00? μμ