Δευτέρα 11 Ιαν 2016

Αποτελέσματα εκλογών υποψηφίων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Κοινοποιούμε τα αποτελέσματα εκλογών των υποψηφίων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

 

Ψήφοι Ποσοστό Αναγωγή σε μόρια
ΕΚΛΟΓΕΙΣ 19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 19 100%
ΕΓΚΥΡΑ 17 89,47%
ΑΚΥΡΑ 2 10,53%
ΛΕΥΚΑ 3 17,65%
ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 14 82,35% 9,88

 

Παρασκευή 26 Ιούν 2015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
  4. Την αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση των θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι τη Δευτέρα 29-06-2015.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  • 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • Μουσικό Σχολείο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-06-2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Τρίτη 23 Ιούν 2015

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας με τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:  Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από τις 23-6-2015 έως και τις 25-6-2015.

Τρίτη 16 Ιούν 2015

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ .

Δείτε σχετικά ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρασκευή 22 Μαΐ 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 3η Ιουνίου 2015.
Δείτε σχετικά: 1110.22.05.2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4. Φ.361.22_26_79840_Ε3. ΥΑ

ΟΡΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

εγκύκλιος επιλογής διευθυντών-1

Εγκύκλιος Επιλογης Διευθυντών 2

 

Τετάρτη 17 Δεκ 2014

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας και όλων των σχολικών μονάδων της Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.

Παρασκευή 10 Οκτ 2014

Aξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων Υπευθύνων (Σ.Σ.Ν.) της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας. Ο πίνακας δεν έχει ακόμα ελεγχθεί και επικυρωθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Τρίτη 7 Οκτ 2014

Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 22/7-10-2014 Πράξη του, μετά την εξέταση των ενστάσεων, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας .

Οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη στα Γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας (Καραβέλα 11), την Πέμπτη 9/10/2014, ώρα 13:00.

Δείτε σχετικά: Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υπεύθυνου ΣΣΝ , Οριστικός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων.