Δευτέρα 10 Μαΐ 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών σχολ.έτους 2021-2022.

Για να δείτε τις προσκλήσεις που αφορούν μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. καθώς και μετατάξεις από/προς την Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Τρίτη 28 Αυγ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Α΄167) και επανασυσταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4325/2015 (Α΄47), οι οποίοι:

α) μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015, ή

β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4547/2018 (12-6-2018), θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 (23-7-2013), δηλαδή από κατηγορία ΠΕ σε ΤΕ ή ΔΕ και από ΤΕ σε ΔΕ, να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του 4172/2013.

Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν από την κατάργηση του κλάδου τους και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45).

Η υποβολή της αίτησης μετάταξης θα γίνει αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mydocs.minedu.gov.gr από 29-08-2018 έως και 07-09-2018.

Δείτε το έγγραφο

Παρασκευή 8 Σεπ 2017

Έγγραφη επιβεβαίωση αιτήματος μετάταξης

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι έχουν αιτηθεί ως πρώτη προτίμηση, τη μετάταξή τους, βάσει των διατάξεων των Ν. 1824/1988 και 4024/2011, σε θέσεις διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), όπως επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι εμμένουν στο σχετικό τους αίτημα.

Παρακαλούμε τα σχετικά έγγραφα (σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής) των εκπαιδευτικών να κατατεθούν στη ΔΔΕ Λευκάδας έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:30 πμ.

Τετάρτη 27 Αυγ 2014

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φδ.5/5148/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147) έγγραφο του, με θέμα «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)???..», ανακοίνωσε ότι , προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την αίτησή τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά και προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. στην αρμόδια εποπτεύουσα Δ/νση του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ..

Δείτε σχετικα: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Τρίτη 2 Ιούλ 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μεταταχθούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, από 28/6/2013 έως και 5/7/2013.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης