Δευτέρα 2 Ιούν 2014

Εκπαιδευτικές άδειες για το σχολικό έτος 2014-15

Κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.361.34/4/80165/Δ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών για το σχολικό έτος 2014-15 το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-33Ρ.

Παρασκευή 9 Μαΐ 2014

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.