Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.Με την 102242/Γ7/06-09-2012 απόφαση του Υπουργείου, αποφασίστηκε η πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Κ.Π.Ε., Αναπληρωτών Υπευθύνων Κ.Π.Ε. και των υπολοίπων μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των ΚΠΕ όλων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας, σύμφωνα με την Υ.Α 83691/Γ7/22-7-2011 περί στελέχωσης των ΚΠΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 18/9/12 στην τοπική Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός και να απευθύνεται προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει/ανήκουν το/τα Κ.Π.Ε. όπου επιθυμεί να αποσπαστεί. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεων σε έως και δύο Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως αριθμού Κ.Π.Ε.. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η σειρά προτίμησης των Κ.Π.Ε. καθώς και το είδος της θέσης (Υπευθύνου, Αναπληρωτή Υπευθύνου, Μέλους Π.Ο. του Κ.Π.Ε.) την οποία επιθυμεί. Κατατίθεται μία αίτηση ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης.

Δείτε σχετικά: Απόφαση 102242/Γ7/06-09-2012