Κοινοποίηση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Ν. Λευκάδας 2011Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Ν. Λευκάδας, που θα ισχύουν για τέσσερα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2, περιπτώσεις ιβ) Διευθυντών Γυμνασίων, ιγ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων, ιδ) Διευθυντών ΕΠΑ.Λ, ιε) Διευθυντών ΕΠΑ.Σ , κστ) Διευθυντών Μουσικών Σχολείων, και κη) Διευθυντών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Ν.3848/2010 οι οποίοι θα υποβληθούν προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή.

Δίνεται προθεσμία (5) πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβο-λής την Παρασκευή 22-07-2011 και ώρα 11:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες ή με FAX στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Λευκάδας (2645021731). Για την περίπτωση αποστολής με FAX να γίνει, τηλεφωνικά, επιβεβαίωση της λήψης.

Επισυνάπτεται: κοινοποίηση, αξιολογικοί πίνακες επιλογής.