Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΤΑΔ/ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2009-2010

Αναρτήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥπΕΠΘ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναπληρωτών σε ΤΑΔ/ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2009-2010.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων δια μέσου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής που έχουν καταθέσει την αίτηση, εντός προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής τους σ? αυτόν. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.