Ανακοινοποίηση αξιολογικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ν. Λευκάδας 2011Το Συμβούλιο επιλογής με τη 15/30-06-2011 πράξη του αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 71567/Δ2/24-6-2011 και την αριθμ. 71567(α)/Δ2/29-6-2011 διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. κοινοποιεί μετά τις απαραίτητες διορθώσεις τον πίνακα με τις αξιολογικές μονάδες των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.

Οι εγγεγραμμένοι στον παραπάνω πίνακα έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτών αντιρρήσεων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή του με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων την Δευτέρα 04-07-2011) και ώρα 12:00.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες ή με FAX στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Λευκάδας (2645021731).

Για την περίπτωση αποστολής με FAX να γίνει, τηλεφωνικά, επιβεβαίωση της λήψης.

Δείτε σχετικά: ανακοινοποίηση, πίνακας μορίων.