Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)

Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ενημερώνει ότι έχει δημοσιευθεί η αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 756 τ.B?) «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης : Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

Μπορείτε να αναζητήσετε το ανωτέρω Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr.

Συνημμένα το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.