Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010

Αναρτήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥπΕΠΘ οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών, πίνακες κατάταξης 30μηνου και πίνακες κατάταξης 24μηνου σχολικού έτους 2009-2010.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) έχει ήδη καταχωρισθεί ειδικό έντυπο ένστασης, το οποίο θα συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο, για τυχόν προβλήματα που αφορούν στα στοιχεία τα οποία αποτελούν κριτήριο κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Η υποβολή των ενστάσεων θα γίνεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 21-07-2009 μέχρι και 24-07-2009.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο.