Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για εκδρομές του 2ου Γεν. Λυκείου Λευκάδας

Ο Διευθυντής του 2ου Γεν. Λυκείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση:

1. Τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Θεσσαλονίκη – Κερκίνη (4-7.4.2013). Περισσότερες πληροφορίες και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συννημένο έγγραφο.
2. Τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής σε Βόλο – Πήλιο (4-6.4.2013). Περισσότερες πληροφορίες και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συνημμένο έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γεν. Λυκείου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22.3.2013 και ώρα 13:00.