Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή της Β τάξης του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής της Β Λυκείου του σχολείου στη Θεσσαλονίκη μόνο για μεταφορά.

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Τετάρτη 27/2/2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.