Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας για προσωρινή τοποθέτηση – απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Α) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία του Ν. Λευκάδας έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 ή μπορεί να αποσταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας  έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Οι μετατιθέμενοι  που δεν ανήκουν προσωρινά σε σχολείο μπορούν να καταθέσουν τη δή-λωση στη ΔΔΕ Λευκάδας ή να τη στείλουν με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Β) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκά-δας να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση απόσπασης, έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι της απόσπασης και κατά σειρά τα σχολεία της πε-ριοχής μετάθεσης στην οποία ζητούν να αποσπασθούν.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας και επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα υποβάλουν αίτηση για απόσπαση επιπλέον της δήλωσης για προσωρινή τοποθέτηση.
Η αίτηση απόσπασης θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκ-παιδευτικός έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 ή μπορεί να αποσταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας  έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Οι μετατιθέμενοι  που δεν ανήκουν προσωρινά σε σχολείο μπορούν να καταθέσουν την αίτηση απόσπασης στη ΔΔΕ Λευκάδας ή να τη στείλουν με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας έως και την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Γ) Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012:
?οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση  θα παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης
?οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και είχαν τοποθετηθεί προσω-ρινά για το σχολικό έτος 2011-2012 θα παρουσιαστούν στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης στο οποίο και θα ανήκουν μέχρι τη νέα προσωρινή τοποθέτησή τους.
?οι μετατιθέμενοι  που δεν τοποθετήθηκαν οργανικά σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χωρίς προσωρινή τοποθέτηση θα παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.
Δείτε σχετικά: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ , ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ , ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ