Εφαρμογή Μηχανογραφικού Δελτίου Σχολικής Μονάδας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, θα μπορείτε να εισέλθετε ως σχολική μονάδα στην ιστοσελίδα https://school.it.minedu.gov.gr προκειμένου να αποδοθεί κωδικός ασφαλείας στους:Aποφοίτους και τελειόφοιτους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2021, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚΤελειόφοιτους που δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2021, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚΥποψηφίους με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τηνεισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2021, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Για την είσοδό σας στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιήσετε τον 7-ψήφιο κωδικό της σχολικής σας μονάδας, καθώς και τον κωδικό ασφαλείας της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ασφαλείας σας, μπορείτε να αποστείλετε αίτημα για επανέκδοσή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovexams@minedu.gov.gr. Αμέσως μετά την επιτυχή είσοδό σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας της σχολικής σας μονάδας μέσω της επιλογής «Αλλαγή ΚωδικούΑσφαλείας» στο κεντρικό μενού κάτω από την επωνυμία του σχολείου σας. Επισημαίνεται ότι εμφανίζονται σε μια λίστα όλοι οι τελειόφοιτοι του σχολείου σας, καθώς και όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Δεν εμφανίζονται οι υποψήφιοι με την κατηγορία 10% που μπορούν εύκολα να προστεθούν, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Στάδια της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.)-Από τις 25 Ιουνίου 2021, οι τελειόφοιτοι, οι απόφοιτοι που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και οι υποψήφιοι με την κατηγορία 10% μπορούν να[1] προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργήσουν ή να επανεκδώσουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίουγια εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και στην εφαρμογή του Παράλληλου ΜηχανογραφικούΔελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. -Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 25 Ιουνίου 2021 μετην κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεταιστην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας,προκειμένου να καταχωρίσει πλέον μόνο το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη νέα του κατηγορία, καθώς δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις διαδικασίεςυποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.Ενέργειες Διευθυντών Λυκείων-Ταυτοποίηση του κάθε υποψηφίου, που προσέρχεται στο Λύκειο για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας με βάση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. Φ251/75431/Α5/24-06-2021, Φ152/75432/Α5/24-06-2021 εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.Επισημαίνεται ότι ο κωδικός ασφαλείας πρέπει να δημιουργηθεί από τον υποψήφιο και να τον γνωρίζει αποκλειστικά ο ίδιος. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί στους υποψηφίους ότι ο κωδικός ασφαλείας τους είναι απαραίτητος για τη διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος απωλέσει τον κωδικό ασφαλείας του, θα μπορεί με την ίδια διαδικασία να ξαναδημιουργήσει νέο κωδικό ασφαλείας.-Κατηγοριοποίηση του υποψηφίου σε ειδική κατηγορία που αφορά στους υποψηφίους που υποβάλλουν ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα: α) τους υποψηφίους εκκλησιαστικών Λυκείων και β) τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, για όσους από τους υποψηφίους προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. Φ251/75431/Α5/24-06-2021,Φ152/75432/Α5/24-06-2021 εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, προκειμένου να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κωδικός ασφαλείας που θα αποδοθεί μέσω της εφαρμογής Μηχανογραφικού Δελτίου σχολικής μονάδας θα είναι ο ίδιος και για τις δύο εφαρμογές ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου