Επιπλέον οργανικά κενά και πρόσκληση για ΠΕ03/ΠΕ03/ΠΕ04



Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 10/2012 πρακτικό του αποφάσισε, μετά από εξέταση ενστάσεων και δεδομένων που δεν είχαν ληφθεί υπόψη, ότι

  • εκτός από τα οργανικά κενά που ανακοινώθηκαν στο με αριθμ πρωτ. ΠΥΣΔΕ 5/24-5-2012 έγγρα-φό του, υφίστανται επιπλέον οργανικά κενά
  • καλεί τους μετατεθέντες στη Β΄ περιοχή μετάθεσης του Νομού Λευκάδας κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών που δεν υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και επιθυμούν να υποβάλουν, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012.
  • Η δήλωση θα κατατεθεί απευθείας στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 2645021731.
    Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021730.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ, Αίτηση