Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωση Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Δ.Ε.Λευκάδας 2020

Επί των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το χρονικό διάστημα από 14-12-2020 έως και 18-12-2020, ηλεκτρονικά στη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης