Λειτουργικά Κενά

Ανακοινώνουμε τα λειτουργικά κενά όπως προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις των Συλλόγων των διδασκόντων.

Σε περίπτωση μεταβολών ο πίνακας θα επικαιροποιηθεί.

Δείτε τον πίνακα