Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α.σε ΦΕΚ » Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ2686/τ.Β ́/01-7-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.82609/ΓΔ4/29-6-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Δείτε το Φ.Ε.Κ