Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πενθήμερη εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Πιτέστι της Ρουμανίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με      Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο

Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου   2020 και ώρα 10.00 π .μ .

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου